Finanční pomoc

Zasláním finanční částky na účet číslo 516354002/2700, vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Pro podporu konkrétní služby můžete využít určení platby variabilním symbolem:

210 – Vývařovna AVE
310 – Domov pokojného stáří sv. Hedviky
410 – Charitní dům sv. Anežky
510 – Domov pokojného stáří sv. Františka
610 – Denní stacionář Šimon
710 – Domácí zdravotní péče
810 – Charitní pečovatelská služba
990 – Obecný dar pro Charitu Jeseník

Pokud se rozhodnete přispět, nebo chcete vystavit potvrzení o daru, kontaktujte prosím Ing. Elišku Salovou - eliska.salova@jesenik.charita.cz

Za Vaši podporu děkujeme