Finanční pomoc

Zasláním finanční částky na účet číslo 516354002/2700, vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Pro podporu konkrétní služby můžete využít určení platby variabilním symbolem:
 
110 – Ukrajina – pomoc pro uprchlíky na Jesenicku
210 – Vývařovna AVE
310 – Domov pokojného stáří sv. Hedviky
320 – Odlehčovací služba sv. Zdislavy
410 – Charitní dům sv. Anežky
510 – Domov pokojného stáří sv. Františka
610 – Denní stacionář Šimon
710 – Domácí zdravotní péče
720 – Domácí hospicová péče
810 – Charitní pečovatelská služba
910 – Půjčovna kompenzačních pomůcek
990 – Obecný dar pro Charitu Jeseník
 
Pokud se rozhodnete přispět, nebo chcete vystavit potvrzení o daru, kontaktujte prosím Mgr. Reginu Tschulikovou - regina.tschulikova@jesenik.charita.cz
 

Za Vaši podporu děkujeme