Ostatní možnosti podpory

Charita Jeseník je nestátní nezisková organizace a své finanční prostředky proto získává z mnoha zdrojů:

 • dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí
 • dotace z Olomouckého kraje
 • příspěvky z rozpočtů měst a obcí
 • platby od zdravotních pojišťoven
 • příspěvky z nadací a nadačních fondů
 • dary firem a jednotlivců
 • sbírky - Tříkrálová sbírka, Postní almužna, veřejná sbírka
 • dotace z EU
 • vlastní příjmy - platby od klientů, z prodeje výrobků a služeb Vývařovny AVE, nájmy

Proč nás podpořit?

 • Pomůžete projektu, který již dlouhodobě funguje a pomáhá mnoha uživatelům
 • Zveřejníme Vás mezi dárce naší Charity, pokud o to projevíte zájem (webové stránky, výroční zpráva aj.)
 • Finanční i materiální dary na charitativní účely je možné odečíst ze základu daně z příjmu. Fyzické osoby mohou podle § 15 odst. 8 zákona 586/1992 Sb. v platném znění od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich celková částka za zdanitelné období přesáhne 2% ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. Nejvýše však lze odečíst 10% ze základu daně. Právnické osoby mohou dar odečíst podle § 20 odst. 8, pokud částka činí alespoň 2000 Kč, nejvýše však 5% ze základu daně.

Srdečně Vám předem děkujeme za podporu. Také díky Vám můžeme naplňovat své poslání – pomáhat všem potřebným.