Odlehčovací služba sv. Zdislavy

Poslání

Posláním odlehčovací pobytové služby je poskytnout na přechodnou dobu podporu a pomoc osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického duševního onemocnění nebo tělesného postižení, o které je běžně pečováno v jejich přirozeném prostředí, a tím umožnit pečující osobě získat potřebný prostor pro odpočinek nebo vyřízení svých záležitostí.

Cílová skupina

Služba je určena:
 
 • seniorům se sníženou soběstačností z důvodu věku od 60 let,
 • osobám se sníženou soběstačností z důvodu:
  • chronického duševního onemocnění (osoby s primárním onemocněním demence, např. Alzheimerovy choroby) od 55 let,
  • tělesného postižení od 55 let (osoby s omezeným pohybem nebo zcela imobilní – např. po úrazech, CMP, plegie, Parkinsonova nemoc nebo osoby s částečným postižením sluchu nebo zraku)
Odlehčovací služba sv. Zdislavy je poskytována na otevřeném oddělení, proto je služba určena natolik orientovaným osobám, které se dokážou pohybovat samostatně v prostoru nebo s pomocí kompenzační pomůcky (např. pomocí francouzské hole, chodítka, vozíku) nebo pro trvale upoutané na lůžku.
 
 
 
Okruh osob, kterým služba není určena:
 
 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje péči ve zdravotnickém zařízení,
 • osobám s infekčním onemocněním v akutním stádiu,
 • osobám, které se z důvodu těžkého smyslového postižení (nevidomí, neslyšící, hluchoslepí) nedokáží dorozumět bez speciální péče (např. znaková řeč, Braillovo písmo).

Cíle

 • Umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek a podpořit tak péči v přirozeném prostředí uživatele.
 • Udržet co nejdéle stávající schopnosti uživatele, případně je rozvíjet pomocí nabízených aktivit
 • Poskytovat uživatelům jen takovou podporu, kterou skutečně potřebují a zamezit tak vzniku závislosti na sociální službě
 • Zachovat v co největší míře návyky a zvyklosti uživatele
 • Udržet kontakt s rodinou a blízkými osobami

Principy

 • Individuální přístup – každý uživatel je pro nás jedinečnou osobností s vlastními potřebami, snažíme se naše služby přizpůsobovat potřebám uživatelů.
 • Úcta a respekt – k uživateli přistupujeme na základě rovnocenného partnerství, které se zakládá na lidské důstojnosti každého uživatele a to bez ohledu na situaci, ve které se nachází; snažíme se o to, aby uživatelé služeb mohli v co největší míře vést život podle vlastních pravidel.
 • Podpora samostatnosti – uživatele podporujeme k vykonávání v co největším možnému rozsahu činností, které je schopen sám zvládnout, a tím umožňujeme si co nejdéle udržet své schopnosti.
 • Trpělivost – uživatelům věnujeme potřebnou podporu a čas podle individuálních potřeb každého uživatele.
Kapacita: 2 lůžka