Posílení profesionality a stability CHJ

Logo OPZ barevné

Registrační číslo:    CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002102
Výše dotace:            2.132.080,-- Kč
Doba realizace:       1. 9. 2016 - 31. 8. 2018

Anotace projektu

Projekt je zaměřen na rozvoj Charity Jeseník v oblasti strategického plánování, řízení lidských zdrojů, fundraisingu a PR. Prostřednictvím vzdělávání a nových metod v jednotlivých klíčových aktivitách se naučíme strategicky řídit organizaci a lépe pracovat se zaměstnanci, budeme umět oslovovat firemní i individuální dárce a lépe propagovat Charitu Jeseník a její činnost. Zcela nově zavedeme procesní řízení v celé organizaci.

Cíl projektu

Cílem projektu je naučit se:

  • strategicky plánovat (pracovat se strategickým plánem, jeho cíli, výstupy, umět ho hodnotit a aktualizovat)
  • propagovat své služby, být v povědomí široké veřejnosti
  • oslovovat firemní a individuální dárce
  • pracovat lépe se svými zaměstnanci, umět je správně vybrat, zaškolit, rozvíjet, motivovat, hodnotit, odměňovat a nebát se získat zpětnou vazbu, díky níž můžeme zkvalitňovat své služby

Pro koho je projekt určen

  • zaměstnanci správy - ředitelka, zástupkyně ředitelky, vedoucí ekonomického oddělení, manažerka PR, fundraisér, ekonomky - účetní,
  • střední management organizace - vedoucí jednotlivých služeb Charity Jeseník

Celkem se jedná o 13 zaměstnanců

Klíčové aktivity

  • Strategie organizace, poslání
  • Financování, fundraising
  • Lidské zdroje
  • Marketing a PR