VEŘEJNÁ SBÍRKA

Osvědčení o konání veřejné sbírky č.j. KUOK 5661/2019 bylo vydáno Krajským úřadem Olomouckého kraje dne 14. ledna 2019 na dobu neurčitou.

Účel sbírky

Rekonstrukce a modernizace domovů Charity Jeseník, podpora sociálních a zdravotnických služeb Charity Jeseník, pořízení zdravotnických a kompenzačních pomůcek a přímá pomoc potřebným lidem v nouzi (lidem postiženým živelnou nebo přírodní katastrofou, požárem)

Číslo sbírkového konta

2001052821/2010, vedený u Fio banky a.s.

Povolené formy veřejné sbírky

Sbírka bude prováděna na území ČR od 15. 2. 2019 na neurčito:

  • shromažďováním příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu,
  • sběracími listinami,
  • pokladničkami,
  • prodejem předmětů, jestliže je jejich příspěvek zahrnut v ceně (50% z ceny předmětu příjmem sbírky, 50% příjmem právnické osoby),
  • prodejem vstupenek na veřejná kulturní nebo sportovní vystoupení anebo jiné všeobecně přístupné akce pořádané za účelem získání příspěvku, jestliže je příspěvek zahrnut v ceně vstupenek (50% z ceny předmětu příjmem sbírky, 50% příjmem právnické osoby),
  • dárcovskými textovými zprávami prostřednictvím telekomunikačního koncového zařízení,
  • složením hotovosti do pokladny zřízené právnickou osobou.
 

Roční průběžné vyúčtování bude zpracováváno ke dni 31. prosince.

Fyzická osoba oprávněná jednat ve věci sbírky: Mgr. Helena Paschkeová, ředitelka

Aktuálně je možné přispět

Var. symbol: 333 - Přímá pomoc potřebným lidem v nouzi postiženým požárem - Nakládalovi

Stav vybraných prostředků na sbírkovém kontě (k 12.4.2019) - 148.874,96 Kč