Současná činnost Charity Jeseník

Charita Jeseník působí na území celého okresu Jeseník. Patří zde k největším poskytovatelům sociálních služeb. Je součástí struktury Charity Česká republika, organizačně spadá pod Diecézní charitu ostravsko-opavskou. Poslání Charity - pomáhat těm, kdo se ocitnou v jakékoliv sociální nouzi - uskutečňujeme pomocí služeb zaměřených zejména na seniory a zdravotně postižené.

Charita Jeseník je financována z více zdrojů. Jsou to především dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí, Olomouckého kraje, měst a obcí, z darů fyzických a právnických osob (včetně nadací a nadačních fondů) a z tržeb z vlastní činnosti a zdravotního pojištění. V roce 2016 hospodařila s rozpočtem 32 mil. Kč.

Organizačně tvoří Charitu Jeseník šest středisek - Domov pokojného stáří sv. Františka v Javorníku, Domov pokojného stáří sv. Hedviky ve Vidnavě, Charitní dům sv. Anežky ve Vidnavě, Denní stacionář Šimon v Jeseníku, Charitní pečovatelská služba, Domácí zdravotní péče a Vývařovna AVE. Pro tato střediska je k dispozici Správa Charity Jeseník, kterou tvoří ředitelka, zástupkyně ředitelky, ekonomické oddělení, manažerka PR a  fundraiser.

V současné době poskytuje Charita Jeseník pět registrovaných sociálních služeb, zdravotnickou službu – „home care“ (domácí zdravotní péče v domácnostech) a provozuje Vývařovnu AVE, která je výdělečnou aktivitou Charity Jeseník. Zaměstnává přes 90 lidí.

Domov pokojného stáří sv. Františka Javorník je pobytová sociální služba „domov pro seniory“, která má kapacitu 24 uživatelů. Původně sídlil v Bílé Vodě, odkud byl částečně v roce 2003 z ekonomických důvodů přestěhován do budovy „OÁZA“ v Javorníku. Vzhledem k nepříliš vyhovujícím prostorám procházel Domov pokojného stáří sv. Františka během následujících let postupnou rekonstrukcí a byl postupně dovybaven potřebným nábytkem, přístroji a zařízením. Pro jeho potřeby byl zakoupen nový automobil a byla vybudována výtahová plošina do 1. patra.

Domov pokojného stáří sv. Hedviky Vidnava je v provozu od 4. prosince 1995. Jedná se také o pobytovou sociální službu „domov pro seniory“, jejíž současná kapacita je 35 uživatelů. Po rozdělení Domova pokojného stáří sv. Františka v Bílé Vodě v dubnu 2003 se přestěhovala část uživatelů také do Vidnavy. Domov pokojného stáří sv. Hedviky prochází v průběhu let postupnými úpravami a rekonstrukcemi, dovybavují se společné prostory a pokoje uživatelů. Na budově AVE je vybudována výtahová plošina do 1. patra. Z výtěžku Tříkrálové sbírky je v roce 2011 zakoupeno nové sedmimístné auto. V roce 2017 je opět z výtěžku Tříkrálové sbírky rekontruována charitní prádelna.

Denní stacionář Šimon v Jeseníku poskytuje ambulantní sociální službu „denní stacionář“ osobám s poruchou autistického spektra a osobám s mentálním a kombinovaným postižením. Jeho okamžitá kapacita je 15 uživatelů. V červenci 1999 jej převzala Charita Jeseník od občanského sdružení Sluníčko. Díky zahájení svozů uživatelů ze vzdálenějších obcí a měst se jejich počet navýšil. Stacionář se od počátku své činnosti zaměřuje na nové přístupy v práci s uživateli, zvláště pak na uživatele s poruchou autistického spektra. Od roku 2005 působí v rámci stacionáře Rehabilitační třída, kde si mladší uživatelé plní školní docházku. Dospělí uživatelé využívají nabízené programy v rámci pracovní terapie nebo aktivizace, zaměstnanci je více směřují k možnosti samostatné budoucnosti (chráněné nebo podporované bydlení). V roce 2011 získal Denní stacionář Šimon díky společnému projektu Konta BARIÉRY a Globusu „Cesty k lidem“ nový devítimístný automobil, který nahradil dosavadní velmi poruchový vůz.

Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba (CHOPS) je komplex sociální a zdravotnické péče. Jedná se o terénní službu, přičemž pečovatelskou službu provozuje Charita Jeseník na území mikroregionů Javornicko a Žulovsko, ošetřovatelskou službu má Charita Jeseník oprávnění provozovat na celém území Jesenicka. Od února 2009 se CHOPS rozšířila o Půjčovnu kompenzačních pomůcek a postupně rozšiřuje jejich nabídku.

K činnosti Charity patří již neodlučitelně každoroční pořádání Tříkrálové sbírky. Poprvé byla v Charitě Jeseník organizována v roce 2003. Výtěžek z této sbírky představuje pravidelný finanční zdroj Charity Jeseník, z něhož je nejčastěji pořizováno nové vybavení, nebo jsou prováděny potřebné rekonstrukce budov.