Charita Jeseník je nestátní nezisková organizace. Na základě vypsaných grantových řízení se uchází o finanční prostředky z veřejných zdrojů nebo nadací a nadačních fondů pro svoji činnost. Dále je financována z darů firem, jednotlivců, z výtěžku pořádaných sbírek a v neposlední řadě také z příjmů od uživatelů služeb nebo plateb od zdravotních pojišťoven.

Proč nás podpořit?

  • Pomůžete projektu, který již dlouhodobě funguje a pomáhá mnoha uživatelům
  • Zveřejníme Vás mezi dárce naší Charity, pokud o to projevíte zájem (webové stránky, výroční zpráva aj.)
  • Finanční i materiální dary na charitativní účely je možné odečíst ze základu daně z příjmu. Fyzické osoby mohou podle § 15 odst. 8 zákona 586/1992 Sb. v platném znění od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich celková částka za zdanitelné období přesáhne 2% ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. Nejvýše však lze odečíst 10% ze základu daně. Právnické osoby mohou dar odečíst podle § 20 odst. 8, pokud částka činí alespoň 2000 Kč, nejvýše však 5% ze základu daně.

Charitní dílo můžete podpořit několika způsoby:

  • Finanční pomoc

Zasláním finanční částky na účet číslo 516354002/2700, vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Pro podporu konkrétní služby můžete využít určení platby variabilním symbolem:

           210 – Vývařovna AVE

           310 – Domov pokojného stáří sv. Hedviky

           410 – Charitní dům sv. Anežky

           510 – Domov pokojného stáří sv. Františka

           610 – Denní stacionář Šimon

           710 – Domácí zdravotní péče

           810 – Charitní pečovatelská služba

           990 – Obecný dar pro Charitu Jeseník

 

Darovací smlouva na finanční částku     Darovací smlouva na finanční částku

 

  • Materiální pomoc

Pokud máte nějaké materiální věci, které již nepotřebujete, budeme rádi, když nám je nabídnete. Vždy se však spojte s vedoucími jednotlivých středisek, nebo s ředitelkou Charity Jeseník (viz kontakty)

Darovací smlouva na hmotný dar    Darovací smlouva na hmotný dar

 

  • Duchovní pomoc

Je pro nás důležitá také Vaše duchovní podpora. V září (27. 9.) si připomínáme sv. Vincence z Pauly, patrona charity, v říjnu patrony našich dvou středisek – sv. Františka z Assisi (4. 10.) a sv. Hedviku Slezskou (16. 10.) – a v listopadu svátek sv. Anežky České (13. 11.). Děkujeme za Vaše modlitby.

 

  • Dobrovolnická pomoc

Dobrovolník je ochotný věnovat část svého volného času pro druhé. Zkušenost ukazuje, že dobrovolná spolupráce je oboustranně pozitivní a obohacující. Chcete-li, můžete se k nám připojit. Oceníme jakoukoli pomoc.

002510_65_028179

Za jakoukoli pomoc Vám děkujeme.