Domov pokojného stáří sv. Hedviky Vidnava

http://jesenik.charita.cz/nase-strediska/domov-pokojneho-stari-sv-hedviky/

Domov pokojného stáří sv. Františka Javorník

Charitní dům sv. Anežky Vidnava

Domácí zdravotní péče

Charitní pečovatelská služba

Denní stacionář Šimon Jeseník

Vývařovna AVE Vidnava

Půjčovna kompenzačních pomůcek

Tříkrálová sbírka

Charita Jeseník je nestátní nezisková organizace. Na základě vypsaných grantových řízení se uchází o finanční prostředky z veřejných zdrojů nebo nadací a nadačních fondů pro svoji činnost. Dále je financována z darů firem, jednotlivců, z výtěžku pořádaných sbírek a v neposlední řadě také z příjmů od uživatelů služeb nebo plateb od zdravotních pojišťoven.

Proč nás podpořit?

  • Pomůžete projektu, který již dlouhodobě funguje a pomáhá mnoha uživatelům
  • Zveřejníme Vás mezi dárce naší Charity, pokud o to projevíte zájem (webové stránky, výroční zpráva aj.)
  • Finanční i materiální dary na charitativní účely je možné odečíst ze základu daně z příjmu. Fyzické osoby mohou podle § 15 odst. 8 zákona 586/1992 Sb. v platném znění od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich celková částka za zdanitelné období přesáhne 2% ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. Nejvýše však lze odečíst 10% ze základu daně. Právnické osoby mohou dar odečíst podle § 20 odst. 8, pokud částka činí alespoň 2000 Kč, nejvýše však 5% ze základu daně.

Charitní dílo můžete podpořit několika způsoby:

  • Finanční pomoc

Zasláním finanční částky na účet číslo 516 354 002/2700, vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Pro podporu konkrétní služby můžete využít určení platby variabilním symbolem:

            210 – Vývařovna AVE

            310 – Domov pokojného stáří sv. Hedviky

            410 – Charitní dům sv. Anežky

            510 – Domov pokojného stáří sv. Františka

            610 – Denní stacionář Šimon

            710 – Domácí zdravotní péče

            777 Domácí hospicová péče

            810 – Charitní pečovatelská služba

            990 – Obecný dar pro Charitu Jeseník

Darovací smlouva na finanční částku     Darovací smlouva na finanční částku

  • Materiální pomoc

Pokud máte nějaké materiální věci, které již nepotřebujete, budeme rádi, když nám je nabídnete. Vždy se však spojte s vedoucími jednotlivých středisek, nebo s ředitelkou Charity Jeseník (viz kontakty)

Darovací smlouva na hmotný dar    Darovací smlouva na hmotný dar

  • Duchovní pomoc

Je pro nás důležitá také Vaše duchovní podpora. V září si připomínáme sv. Vincence z Pauly, patrona charity, v říjnu patrony našich dvou středisek – sv. Františka z Assisi (4. 10.) a sv. Hedviku Slezskou (16. 10.) – a v listopadu svátek sv. Anežky České (13. 11.). Děkujeme za Vaše modlitby.

  • Dobrovolnická pomoc

Dobrovolník je ochotný věnovat část svého volného času pro druhé. Zkušenost ukazuje, že dobrovolná spolupráce je oboustranně pozitivní a obohacující. Chcete-li, můžete se k nám připojit. Oceníme jakoukoli pomoc.

Za jakoukoli pomoc Vám děkujeme.